सप्तम दुर्गा : श्री कालरात्रि मंत्र

सप्तम दुर्गा : श्री कालरात्रि मंत्र

सप्तम दुर्गा : श्री कालरात्रि मंत्र

एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थिता। 
लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी॥

वामपादोल्लसल्लोहलताकण्टक भूषणा। 
वर्धन्मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी॥

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts