चतुर्थ दुर्गा : श्री कूष्मांडा मंत्र

चतुर्थ दुर्गा : श्री कूष्मांडा मंत्र

चतुर्थ दुर्गा : श्री कूष्मांडा मंत्र

सुरासम्पूर्णकलशं रूधिराप्लुतमेव च। 
दधानाहस्तपद्याभ्यां कुष्माण्डा शुभदास्तु में

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts